Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.0 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
1.1 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Naaimachinemarkt.nl.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Naaimachinemarkt.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Naaimachinemarkt.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 3 tot 5 werkdagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Annuleren van de order
Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan zowel telefonisch als per e-mail klantenservice@Naaimachinemarkt.nl. Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Ook de reeds door ons gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten.


5. Afkoelingsperiode
5.1 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
5.2 Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 20 dagen worden terugbetaald.
5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in originele verpakking wordt geretourneerd
5.4 Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.


6. Offertes
6.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Naaimachinemarkt.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 4 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Naaimachinemarkt.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Naaimachinemarkt.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Naaimachinemarkt.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Naaimachinemarkt.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.


8. Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto´s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite Naaimachinemarkt.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Geschillen
9.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Naaimachinemarkt.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Naaimachinemarkt.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
10.2 Naaimachinemarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
10.3 Naaimachinemarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart Naaimachinemarkt.nl uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.


11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Naaimachinemarkt.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ´s-Hertogenbosch kennis, tenzij Naaimachinemarkt.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Voor vragen kunt u e-mailen naar: klantenservice@Naaimachinemarkt.nl


Garantievoorwaarden
1) Alle door ons geleverde artikelen worden geleverd met 1 jaar standaard fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld.
2) Dient een defect zich aan gedurende de eerste week na aankoop dan wordt het betreffende artikel direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig / leverbaar is.
3) Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van Naaimachinemarkt.nl) zal Naaimachinemarkt.nl naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
4) Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
5) Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
6) Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten. (behoudens de aansprakelijkheid zoals in de door Naaimachinemarkt.nl gesloten verzekering inzake de wet productaansprakelijkheid is gedekt)
7) Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of ondeskundig is behandeld.
8) Bij een eventueel defect dient het product onder bijvoeging van de originele aankoopfactuur, eventueel meegeleverd garantiecertificaat en originele doos bij Naaimachinemarkt.nl aangeboden te worden. U kunt het product uiteraard ook persoonlijk bij ons afgeven. Naaimachinemarkt.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, ontstaan tijdens transport naar Naaimachinemarkt.nl.
9) Verbruiksartikelen, zoals naalden, grijpers en lampen hebben geen garantie.
10) Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar Naaimachinemarkt.nl of fabrikant voor de koper.
11) Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening voor de klant worden verricht, worden onder rembours retour gezonden.
12) Zendingen die naar Naaimachinemarkt.nl worden verstuurd onder vermelding van "portokosten voor ontvanger", worden door nl geweigerd en retour afzender gezonden.


Naaimachinemarkt.nl © 2012