Betalen en verzenden

Betalings- en leveringsmogelijkheden

Leveringsmogelijkheden:
 Levertijden:

Betalingsmogelijkheden:

Bankgegevens:
ING Bank: 686496183
Ibannummer: NL16 INGB 0686 4961 83
Biccode: INGBNL 2A

Indien niet anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden. Koper zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval al hetgeen wij van koper te vorderen hebben terstond en geheel opeisbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer koper in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, wanneer koper overlijdt, of in liquidatie treedt.

Wanneer betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is koper vanaf dan de vertragingsrente verschuldigd van 1½ % per maand over het totale bedrag der rekening. Voorts is koper verschuldigd bij niet tijdige betaling der factuurbedragen en de verschuldigde rente, de buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 18 % van de verschuldigde hoofdsom + de vervallen rente, een en ander met een minimum van € 150,-.


Naaimachinemarkt.nl © 2012